JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก AnapAcademy   รวมทั้งหมด 139 คน

เหล่าทหารบก 37 นาย
 
1. นายธัชกร           ขันธุปัตน์                   ชั้น ม.4 โรงเรียนอำนาจเจริญ

2. นายกฤษติวุธ       คงจันทร์                   ชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

3. นายอิงครัต          สุขตาม                    ชั้น ม.4 โรงเรียนสตึก บุรีรัมย์

4. นายกันตพงศ์       กลับศรีอ่อน               ชั้น ม.4 โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา

5. นายธนิน             วรศักดิ์นุกูล               ชั้น ม.4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย

6. นายสิทธิชัย         สมคำ                      ชั้น ม.5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

7. นายพิทักษ์พงศ์    ทองประสาร              ชั่้น ม.5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

8. นายอภิรักษ์         อินจาด                    ชั้น ม.4 โรงเรียนวินิตศึกษา ลพบุรี

9. นายสุดเขตต์        สมุทรานุกูล      

10.นายธีรวิชญ์         เคียนจังหรีด             ชั้น ม.4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา

11.นายดำรงฤทธิ์      เยี่่ยมวัฒนา              ชั้น ม.4 โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพฯ

12.นายขวัญกล้า       วงศ์หอม                 ชั้น ม.5 โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี

13.นายธราวัฒน์        สุวะนาม                 ชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

14.นายพชรวี            จันดอนไผ่              ชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

15.นายวิละพงศ์         วีระพงษ์                ชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิต มช.เชียงใหม่

16.นายตตินัย            ประมงค์                ชั้น ม.5 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

17.นายณัฐภพ           ต้องเดช                ชั้น ม.4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

18.นายจิตตภัค          ไชยลังกา              

19.นายเฉลิมวัฒน       รัตนฐิตินนต์           ชั้น ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ

20.นายนนทพัทธ์        บุดดี                    ชั้น ม.4 โรงเรียนระยองวิทยาคม

21.นายณัฐสิทธิ์          สิทธิเชียงพิณ         ชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

22.นายทวีวัฒน์          ถนอมเขต              ชั้น ม.4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ 

23.นายกันต์ธร           ประทีป ณ ถลาง      ชั้น ม.5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

24.นายธีร์ธวัช            ดำรงค์พิวัฒน์         ชั้น ม.3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพฯ

25.นายวรพัฒน์           อุติลา                  ชั้น ม.5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

26.นายอภินัทธ์           อธิสุมงคล            ชั้น ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

27.นายธนยศ             สุริวงค์                 ชั้น ม.5 โรงเรียนเทศบาล 6 เชียงราย

28.นายครุศาสตร์         แทนศิลป             ชั้น ม.4 โรงเรียนนายเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

29.นายเนติธร             ทองนำ                ชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

30.นายภูผา               เจิมรอด               ชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา


31.นายนนทวัฒน์        ผาภู                    ชั้น ม.5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น

32.นายธนบูรณ์           เกียรติคงถาวร       ชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

33.นายชูพงษ์             ลาดปาละ            ชั้น ม.4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

34.นายพุทธาวุธ          กาศอุดม             ชั้น ม.4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

35.นายธรรมสรณ์         จิตต์วิบูลย์           ชั้น ม.4 โรงเรียนเลยพิทยาคม

36.นายรณรณก            มากกลาง           ชั้น ม.3 โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ

37.นายกล้าก้าว            สายเมฆ             ชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช อุบลราชธานี


 
เหล่าทหารเรือ 30 นาย

1. นายธัชกร           ขันธุปัตน์                   ชั้น ม.4 โรงเรียนอำนาจเจริญ

2. นายกฤษติวุธ       คงจันทร์                   ชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

3. นายอิงครัต          สุขตาม                    ชั้น ม.4 โรงเรียนสตึก บุรีรัมย์

4. นายกันตพงศ์       กลับศรีอ่อน               ชั้น ม.4 โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา

5. นายธนิน             วรศักดิ์นุกูล               ชั้น ม.4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย

6. นายสิทธิชัย         สมคำ                      ชั้น ม.5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

7. นายพิทักษ์พงศ์    
ทองประสาร              ชั่้น ม.5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

8. นายอภิรักษ์         อินจาด                    ชั้น ม.4 โรงเรียนวินิตศึกษา ลพบุรี

9. นายสุดเขตต์        สมุทรานุกูล      

10.นายธีรวิชญ์         เคียนจังหรีด             ชั้น ม.4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา

11.นายดำรงฤทธิ์      เยี่่ยมวัฒนา              ชั้น ม.4 โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพฯ

12.นายขวัญกล้า       วงศ์หอม                 ชั้น ม.5 โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี

13.นายธราวัฒน์        สุวะนาม                 ชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

14.นายพชรวี            จันดอนไผ่              ชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

15.นายวิละพงศ์         วีระพงษ์                ชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิต มช.เชียงใหม่


16.นายตตินัย            ประมงค์                ชั้น ม.5 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

17.นายณัฐภพ           ต้องเดช                ชั้น ม.4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

18.นายจิตตภัค          ไชยลังกา              

19.นายเฉลิมวัฒน       รัตนฐิตินนต์           ชั้น ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ

20.นายนนทพัทธ์        บุดดี                    ชั้น ม.4 โรงเรียนระยองวิทยาคม

21.นายณัฐสิทธิ์          สิทธิเชียงพิณ         ชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

22.นายกันต์ธร           ประทีป ณ ถลาง      ชั้น ม.5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

23.นายธวัชชัย           เกศาศรัย               ชั้น ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

24.นายวรพัฒน์          อุติลา                    ชั้น ม.5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

25.นายสหรัฐ             บุตตะกะ                ชั้น ม.4 โรงเรียนนครสวรรค์

26.ด.ช.เจษฎา           คำเพชรดี              ชั้น ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

27.นายพระนาย          ดาวสุข                 ชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

28.นายปธานิน           สูนนาดำ               ชั้น ม.4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว กรุงเทพฯ

29.นายเนติธร             ทองนำ                ชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล


30.นายภูผา               เจิมรอด                ชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

 
เหล่าทหารอากาศ 27 นาย

1. นายธัชกร           ขันธุปัตน์                   ชั้น ม.4 โรงเรียนอำนาจเจริญ

2. นายกฤษติวุธ       คงจันทร์                   ชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

3. นายอิงครัต          สุขตาม                    ชั้น ม.4 โรงเรียนสตึก บุรีรัมย์

4. นายกันตพงศ์       กลับศรีอ่อน               ชั้น ม.4 โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา

5. นายธนิน             วรศักดิ์นุกูล               ชั้น ม.4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย

6. นายสิทธิชัย         สมคำ                      ชั้น ม.5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

7. นายพิทักษ์พงศ์    ทองประสาร              ชั่้น ม.5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

8. นายอภิรักษ์         อินจาด                    ชั้น ม.4 โรงเรียนวินิตศึกษา ลพบุรี

9. นายสุดเขตต์        สมุทรานุกูล      

10.นายธีรวิชญ์         เคียนจังหรีด             ชั้น ม.4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา

11.นายดำรงฤทธิ์      เยี่่ยมวัฒนา              ชั้น ม.4 โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพฯ

12.นายธราวัฒน์        สุวะนาม                 ชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

13.นายพชรวี            จันดอนไผ่              ชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

14.นายวิละพงศ์         วีระพงษ์                ชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิต มช.เชียงใหม่

15.นายตตินัย            ประมงค์                ชั้น ม.5 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย


16.นายณัฐภพ           ต้องเดช                ชั้น ม.4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

17.นายจิตตภัค          ไชยลังกา  

18.นายเฉลิมวัฒน       รัตนฐิตินนต์           ชั้น ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ


19.นายนนทพัทธ์        บุดดี                    ชั้น ม.4 โรงเรียนระยองวิทยาคม

20.นายทวีวัฒน์          ถนอมเขต              ชั้น ม.4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ 

21.นายกันต์ธร           ประทีป ณ ถลาง      ชั้น ม.5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


22.นายธวัชชัย           เกศาศรัย               ชั้น ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

23.นายอภินัทธ์          อธิสุมงคล              ชั้น ม.4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย


24.นายธนยศ            สุริวงค์                   ชั้น ม.5 โรงเรียนเทศบาล 6 เชียงราย

25.นายวัทธิกร           วงศ์วาน                 ชั้น ม.4 โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา น่าน

26.ด.ช.เจษฎา           คำเพชรดี              ชั้น ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

27.นายภูผา               เจิมรอด               ชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา


 
 เหล่าตำรวจ 30 นาย

1.นายธัชกร           ขันธุปัตน์                   ชั้น ม.4 โรงเรียนอำนาจเจริญ

2. นายกฤษติวุธ       คงจันทร์                   ชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

3. นายอิงครัต          สุขตาม                    ชั้น ม.4 โรงเรียนสตึก บุรีรัมย์

4. นายกันตพงศ์       กลับศรีอ่อน               ชั้น ม.4 โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา

5. นายธนิน             วรศักดิ์นุกูล               ชั้น ม.4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย

6. นายสิทธิชัย         สมคำ                      ชั้น ม.5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

7. นายพิทักษ์พงศ์    ทองประสาร              ชั่้น ม.5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

8. นายอภิรักษ์         อินจาด                    ชั้น ม.4 โรงเรียนวินิตศึกษา ลพบุรี

9. นายสุดเขตต์        สมุทรานุกูล      

10.นายธีรวิชญ์         เคียนจังหรีด             ชั้น ม.4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา

11.นายดำรงฤทธิ์      เยี่่ยมวัฒนา              ชั้น ม.4 โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพฯ

12.นายขวัญกล้า       วงศ์หอม                 ชั้น ม.5 โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี

13.นายธราวัฒน์        สุวะนาม                 ชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

14.นายพชรวี            จันดอนไผ่              ชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

15.นายตตินัย            ประมงค์                ชั้น ม.5 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย


16.นายจิตตภัค          ไชยลังกา  

17.นายเฉลิมวัฒน       รัตนฐิตินนต์           ชั้น ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ


18.นายนนทพัทธ์        บุดดี                    ชั้น ม.4 โรงเรียนระยองวิทยาคม

19.นายณัฐสิทธิ์          สิทธิเชียงพิณ         ชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

20.นายทวีวัฒน์          ถนอมเขต              ชั้น ม.4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ 

21.นายธวัชชัย           เกศาศรัย               ชั้น ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

22.นายธีร์ธวัช            ดำรงค์พิวัฒน์         ชั้น ม.3 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพฯ


23.นายครุศาสตร์         แทนศิลป             ชั้น ม.4 โรงเรียนนายเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

24.นายสหรัฐ             บุตตะกะ                ชั้น ม.4 โรงเรียนนครสวรรค์


25.นายวัทธิกร           วงศ์วาน                 ชั้น ม.4 โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา น่าน

26.นายอิงครัต             ต๊ะสุทา                    ชั้น ม.5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

27.นายวศิน                ภู่สวัสดิ์                    ชั้น ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อุทัยธานี

28.นายเมธาดล           กลิ่นเกษม                 ชั้น ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ

29.นายณัชพล            ลิทธิฤทธ์                   ชั้น ม.4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

30.นายรัชวุฒิ             ทองศรี                      ชั้น ม.4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 


 
เหล่าตำรวจน้ำ 17 นาย
 
1. นายธัชกร           ขันธุปัตน์                   ชั้น ม.4 โรงเรียนอำนาจเจริญ

2. นายกฤษติวุธ       คงจันทร์                   ชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

3. นายอิงครัต          สุขตาม                    ชั้น ม.4 โรงเรียนสตึก บุรีรัมย์

4. นายกันตพงศ์       กลับศรีอ่อน               ชั้น ม.4 โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา

5. นายธนิน             วรศักดิ์นุกูล               ชั้น ม.4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย

6. นายสิทธิชัย         สมคำ                      ชั้น ม.5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

7. นายพิทักษ์พงศ์    ทองประสาร              ชั่้น ม.5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

8. นายอภิรักษ์         อินจาด                    ชั้น ม.4 โรงเรียนวินิตศึกษา ลพบุรี

9. นายสุดเขตต์        สมุทรานุกูล      

10.นายธีรวิชญ์         เคียนจังหรีด             ชั้น ม.4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา

11.นายขวัญกล้า       วงศ์หอม                 ชั้น ม.5 โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี

12.นายวิละพงศ์         วีระพงษ์                ชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิต มช.เชียงใหม่


13.นายณัฐภพ           ต้องเดช                ชั้น ม.4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

14.นายนนทพัทธ์        บุดดี                    ชั้น ม.4 โรงเรียนระยองวิทยาคม

15.นายณัฐสิทธิ์          สิทธิเชียงพิณ         ชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

16.นายพระนาย          ดาวสุข                 ชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

17.นายปธานิน           สูนนาดำ               ชั้น ม.4 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว กรุงเทพฯ